swdgk wspolnie dla gminy krasnystaw akademia teatralna warszataty

Informujemy, że Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw realizuje kolejny projekt grantowy „Akademia teatralna – warsztaty”

Wartość dofinansowania: 16 060,00 zł

Cel operacji: Celem zadania jest poprawa włączenia i aktywności społecznej 20 osób wskazanych w LSR jako osoby defaworyzowane na obszarze LGD (osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby powyżej 50 r.ż.) poprzez ich udział w „Akademii teatralnej – warsztaty” w okresie trwania projektu.

Opis zadania: W ramach tego działania – grupa 20 osób: bezrobotni, ludzie młodzi do 34 r.ż. i osoby powyżej 50 r.ż. z miejscowości Bzite, weźmie udział w działaniach artystycznych i integracyjnych mających na celu stworzenie niepowtarzalnej okazji do doświadczania teatru od strony praktycznej, zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń poprzez udział w cyklu spotkań teatralnych. Zajęcia i działania teatralne ukierunkowane będą na rozwój wyobraźni, kreatywności i twórczości, zrealizowane za pomocą elementarnych podstaw ruchu scenicznego, ćwiczeń dykcyjnych i emisji głosu, ćwiczeń integrujących grupę, ćwiczeń ze świadomości ciała, technik walki z tremą, improwizacji i elementarnych zadań aktorskich. Realizacja zadania ma na celu zapobieganie zjawisku migracji oraz wykluczeniu społecznemu. Działania warsztatowe skierowane są do grupy osób defaworyzowanych, które w wyniku tych zajęć mogą zyskać większą zdolność do adaptacji do środowiska i otoczenia, w którym żyją i mieszkają.

Termin realizacji projektu: czerwiec – sierpień 2021 r.

Harmonogram działań:

Wyjazd 20-osobowej grupy na spektakl teatralny w Lublinie
Udział 20-osobowej grupy w wyjeździe mającym na celu zwiedzanie teatru dramatycznego w Lublinie
Warsztaty teatralne w Wiejskim Domu Kultury w Bzitem z zakresu emisji głosu, dykcji, ruchu scenicznego, improwizacji aktorskich i radzenia sobie ze stresem (24 godziny), prowadzone pod kierunkiem p. Izabelli Gawęckiej
Opracowanie scenariusza przedstawienia „Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia” oraz praca nad nim(60 godzin), Wiejski Dom Kultury w Bzitem, pod kierunkiem p. Izabelli Gawęckiej
Premierowe wystawienie sztuki „Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia” w Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

 

prow 2014 2020 logo

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw.Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 07:29, 16 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości