ambasador22 nabór cover

 Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu“Ambasador Województwa Lubelskiego”

Honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Województwa Lubelskiego w kraju lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej.
Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” mają jednostki samorządów terytorialnych (również rady gmin, miast i powiatów), a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.
Termin zgłoszeń kandydatów oraz wzór wniosku zgłoszenia kandydata są określone w ogłoszeniach prasowych oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” przyznaje Kapituła.
W skład Kapituły wchodzą:
Zarząd Województwa Lubelskiego, każdy członek Zarządu ma jeden głos;
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego;
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Telewizji Polskiej S.A.;
Redaktor Naczelny „Dziennika Wschodniego”;
Redaktor Naczelny „Kuriera Lubelskiego”;
Prezes Zarządu Radia Lublin S.A.;
Redaktor Naczelny Nowego Tygodnia -Chełm;
Redaktor Naczelny Słowa Podlasia;
Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego;
Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia;
Dyrektor Katolickiego Radio Podlasia;
Dyrektor Katolickiego Radio Zamość;
 Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Wspólnota”;
Inne osoby zapraszane każdego roku przez Marszałka Województwa Lubelskiego do uczestniczenia w pracach Kapituły.

W posiedzeniu Kapituły uczestniczą członkowie Kapituły lub w zastępstwie wskazane przez nich osoby. Osoby wskazane uczestniczą w pracach Kapituły na takich samych warunkach, jak członkowie.
Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić swoje kandydatury do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” w formie pisemnej na dwa dni przed posiedzeniem Kapituły.
Posiedzenia Kapituły zwołuje Marszałek Województwa Lubelskiego przesyłając pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia.
W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Kapituły może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku przy braku sprzeciwu Członka Kapituły nie ma zastosowania tryb tajnego głosowania, o którym jest mowa w pkt. 10.
Wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” dokonuje Kapituła, która w pierwszym etapie wyłoni 3 nominacje w każdej kategorii: osoba, instytucja, firma, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. W drugim etapie Kapituła przyzna spośród nominowanych, trzy równorzędne tytuły “Ambasadora Województwa Lubelskiego”: osobie, instytucji oraz firmie, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
Niezależnie od tytułów przyznanych zgodnie z pkt. 10, Kapituła na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego może przyznać specjalny tytuł „Ambasadora Województwa Lubelskiego” zarówno podmiotom zgłoszonym zgodnie z pkt. 2 lub 7, jak również innym podmiotom, które zostaną uznane za spełniające wymagania określone w pkt. 1. Wybór dokonywany jest w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz w lokalnych mediach zostaną zamieszczone informacje o nominowanych przez Kapitułę wyłonionych w pierwszym etapie w każdej z kategorii: osoba, instytucja, firma.
Wyróżnieni tytułem “Ambasadora Województwa Lubelskiego” podczas Gali otrzymują pamiątkowe statuetki z wygrawerowanym napisem zawierającym tytuł, imię i nazwisko, nazwę instytucji lub nazwę firmy oraz rok, za który tytuł został przyznany, a także okolicznościowe dyplomy.
Gala odbywa się w pierwszym półroczu następującym po roku, za który przyznawany jest tytuł.
Wydarzenie powyższe ma charakter uroczystości, na którą zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk Lubelszczyzny. W trakcie Gali mają miejsce oficjalne wystąpienia władz samorządowych i rządowych, wręczenie statuetek i dyplomów, występy artystyczne.
Przedsięwzięcie jest nagłaśniane w prasie, radio i telewizji.
Stroną organizacyjną konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” zajmuje się Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 zastrzega się zmianę terminu i sposobu wręczenia pamiątkowych statuetek i okolicznościowych dyplomów.

 

WNIOSEK – zgłoszenia kandydata do honorowego tytułu

 

Data opublikowania: 08:13, 25 listopada 2022

Kategorie: Wiadomości