pspKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie apeluje o systematyczne odśnieżanie dachów na budynkach wielkopowierzchniowych z uwagi na prognozowane intensywne opady śniegu przy towarzyszących silnych podmuchach wiatru.Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla stabilności konstrukcji dachów na budynkach wielkopowierzchniowych a tym samym dla zdrowia i życia ludzi korzystających z przedmiotowych obiektów.

Pamiętajmy także, ze gdy temperatura oscyluje w granicach 0 stopni Celsjusza, zalegający śnieg robi się cięższy i może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia dachów oraz zadaszeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o płaskiej powierzchni dachowej lub o małym kącie nachylenia. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Należy pamiętać zatem, ze mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów o dużych powierzchniach.Właćciciolo i zarządcy obiektów o powierzchni ^dbuUuwy pizeKldUZdjcjCej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Dotyczy to m.in. hipermarketów, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponująwyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.Przypominamy, że zaniedbanie odśnieżania dachów może doprowadzić do zarwania się jego konstrukcji pod ciężarem śniegu, w wyniku czego mogą ucierpieć ludzie użytkujący dany obiekt. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy śniegowe. Należy je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Jest to również obowiązkiem właścicieli, zarządców i administratorów budynków, którzy są ustawowo zobowiązani do tego przez prawo budowlane Niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91 a prawa budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności do roku.W związku z powyższym prosimy o podjęcie stosownych działań.Powyższy apel prosimy o przekazanie do stosowania w obiektach i placówkach znajdujących się na administrowanych terenach.

Data opublikowania: 12:05, 26 stycznia 2021

Kategorie: Wiadomości