Od dnia 1 lipca bieżącego roku każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego w którym znajduję się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW mocy ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

    Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

   Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła wraz z podaniem klasy kotła na paliwo stałe – jeśli takowe zostało zainstalowane w budynku.

   Deklaracje można złożyć przez internet za pośrednictwem strony: www.zone.gov.pl , bezpośrednio w Urzędzie Gminy Krasnystaw (pokój nr 3) lub uzupełniony wniosek wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw.

   Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy termin złożenia deklaracji CEED dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca wynosi 12 miesięcy, natomiast w przypadku montażu nowego źródła ciepła lub spalania paliw po dniu 1 lipca, termin złożenia deklaracji CEEB wynosi 14 dni od zainstalowania.

   Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.

   Deklaracja dostępna jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Data opublikowania: 10:53, 21 lipca 2021

Kategorie: Wiadomości