Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9 i § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportem Nr WD 0378/21/N z badań próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica gm. Krasnystaw stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzeniaKrynica gm. Krasnystaw

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 10:58, 16 września 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej