herbugk m

Krasnystaw, dnia  21.03.2022 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.3.2022                                      

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 29 marca 2022 r. na godz.10.00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku,
w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Krasnystaw na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki,
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowych nazw części miejscowości Białka jako miejscowości Białka POHZ i Białka PSO,
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krasnystaw na lata 2022-2024,

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

     Przewodniczący Rady Gminy         /-/ Krzysztof Golec 

autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
Projekty uchwał (archiwum.zip)   

Data opublikowania: 13:05, 22 marca 2022

Kategorie: Wiadomości