dodatek w

DODATKI NA ŹRÓDŁA CIEPŁAOPALANE PELLETEM, DREWNEM, GAZEM LPG, OLEJEM

 Od 22 września Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje wnioski o wypłaty dodatków na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy.Dodatek dla gospodarstwa domowego wyniesie:

 

3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł pelletowy;
1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
2000 zł –gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Zasady przyznawania:

Zostanie wypłacony WYŁĄCZNIE JEDEN DODATEK NA JEDEN ZAMIESZKAŁY ADRES. (niezależnie od ilości gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem)
Gdy z tego samego adresu złożono więcej niż jeden wniosek, zostanie wypłacony TYLKO JEDEN DODATEK I TYLKO TEMU WNIOSKODAWCY, KTÓRY ZŁOŻYŁ WNIOSEK JAKO PIERWSZY!!! PÓŹNIEJSZE WNIOSKI ZŁOŻONE Z TEGO SAMEGO ADRESU NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE!!! – czyli na drugi i każdy następny wniosek z tego samego adresu nie będzie wypłaty, nie będzie także decyzji oraz informacji pisemnej w tej sprawie
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła – czyli gdy na danym adresie wypłacony zostanie dodatek węglowy, to na ten adres nie może być wypłacony dodatek z tytułu ogrzewania innym rodzajem opału.
Gmina ma obowiązek weryfikacji wniosku o dodatek na pellet, drewno, gaz czy olej. W pierwszym rzędzie Gmina musi zweryfikować czy źródło grzewcze jest zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i CZY DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA GRZEWCZEGO SĄ ZGODNE ZE ZŁOŻONYM WNIOSKIEM. Podczas weryfikacji mogą być także brane pod uwagę informacje złożone w deklaracji za odpady, informacje ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, z dodatku osłonowego, mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze PESEL. W przypadku wątpliwości może także zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu ustalenia zgodności z informacjami podanymi we wniosku – na przykład czy dany dom jest zamieszkały. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

Załączniki:

WNIOSEK
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA INFORMACJI O PRZYZNANIU DODATKU WĘGLOWEGO

Data opublikowania: 09:53, 23 września 2022

Kategorie: Wiadomości