W oparciu o § 12 Uchwały Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

oraz zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania informuję, iż powołana zostanie Komisja Konkursowa do opiniowania ofert.Kandydatów na członków Komisji Konkursowej organizacje zgłaszają Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zastrzeżeniem, że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Wójt Gminy KrasnystawEdyta Gajowiak – Powroźnik

Data opublikowania: 10:51, 19 listopada 2019

Kategorie: NGO