Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:
skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży.
wytwarzają owoce i warzywa.
przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb,
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

   Przedsiębiorcy zgodnie z w/w ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

   Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji.

   Jednocześnie informujemy, iż na platformie usług eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ udostępniono formularz Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1. W związku z powyższym wszyscy uczestnicy funduszy promocji mają możliwość składania niniejszego dokumentu drogą elektroniczną. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

   Aktualny formularz deklaracji oraz wszystkie informacje dotyczące funduszy promocji, dostępne są na stronie www.kowr.qov.pl zakładka PROMOCJE lub można uzyskać pod nr tel. 81 536 37 31, 81 536 37 15.

 Informacja.pdf

Data opublikowania: 10:05, 9 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości