herbugk mKrasnystaw, dnia 21.12.2022 r.

PrzewodniczącyRady Gminy KrasnystawRG.0002.11.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 28 grudnia 2022 r. na godz. 12:00.Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Mały gm. Krasnystaw,
w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025,
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele dowozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Krasnystaw,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2023,
zmieniająca uchwałę Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krasnystaw na rok 2023.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw na rok 2023.
Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasnystaw na rok 2023.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XLIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Krzysztof Golec   

Projekty uchwał.zip  

Data opublikowania: 11:05, 21 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości