herbugk m

Krasnystaw, dnia  25.01.2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.1.2023                 

ZAWIADOMIENIE  

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 stycznia 2023 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2023,
w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2023 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska i Stężyca Kolonia gm. Krasnystaw i Łopiennik Podleśny gm. Łopiennik Górny,
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Krasnystaw,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przedłożenie sprawozdań komisji stałych Rady Gminy za rok 2022.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

     Przewodniczący Rady Gminy         /-/ Krzysztof Golec    

projekty uchwał  (archiwum zip)

Data opublikowania: 12:32, 25 stycznia 2023

Kategorie: Wiadomości