herbugk mmKrasnystaw, dnia 21.06 .2023

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw r. RG.0002.7.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu L sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad L sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie L sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2022 rok”:
przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy Krasnystaw,
przeprowadzenie debaty nad raportem,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnystaw wotum zaufania.

Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw.
Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2022,
b) sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2022,
c) informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2022.

przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022,
przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 1/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,
przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,
przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy,
dyskusja,
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za 2022 rok,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2022 instytucji kultury.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowości Małochwiej Duży gm. Krasnystaw,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw,
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2022 rok”.
Rozpatrzenie „Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w 2022 r.”
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie L sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy /-/ Mirosław Berbeć         

projektyu uchwał.zip
materiały na sesję absolutoryjną.zip    

Data opublikowania: 08:19, 22 czerwca 2023

Kategorie: Wiadomości