Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Krasnystaw, dnia 31.05.2021 r.RG.0002.3.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 8 czerwca 2021 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Stężycy Kolonii;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wincentowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Józefowie gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasnystaw na lata 2021-2030;
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnystaw na lata 2021-2025;
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krasnystaw;
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla gminy Krasnystaw”.
Rozpatrzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasnystaw za lata 2019-2020”.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Krzysztof Golec     

projekty uchwał

Data opublikowania: 10:52, 1 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości