Przewodniczący                                                              Krasnystaw, dnia  20.09 .2023 r.Rady Gminy Krasnystaw    RG.0002.10.2023

                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

             Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 26 września 2023 r. na godz. 9:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

                                                          

Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z LII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku,
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw, terenów zlokalizowanych w obrębie miejscowości Czarnoziem, Siennica Nadolna, Zakręcie z przeznaczeniem dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznej,
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Krasnystaw,
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wincentów gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Siennica Nadolna gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Mały gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Mały gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Małochwiej Mały gmina Krasnystaw, stanowiących własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Małochwiej Duży, gmina Krasnystaw i w miejscowości Małochwiej Mały, gmina Krasnystaw stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krynica gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie LIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

           

 

                                                                                                                    Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                /-/ Mirosław Berbeć

 

Projekty uchwał

 

Data opublikowania: 10:00, 20 września 2023

Kategorie: Wiadomości