ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 21 marca 2024 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie LVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2024,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku,
  4. w sprawie przyjęcia „Strategii terytorialnej 2022-2030+”,
  5. w sprawie realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
  6. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Krasnystaw,
  7. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika  i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Krasnystaw,
  8. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2024 r.,
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw w obrębach geodezyjnych Czarnoziem, Siennica Nadolna, Małochwiej Duży i Zakręcie Kolonia,
  10. w  sprawie  zawarcia  porozumienia z Miastem Krasnystaw  dotyczącego powierzenia zadań w zakresie  oświetlenia  ulicznego i jego konserwacji oraz zimowego  utrzymania drogi gminnej nr 126007L w miejscowości Zakręcie od  drogi powiatowej nr 3123L  do  granicy z miastem Krasnystaw,
  11. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 8. W sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2024-2027:
  1. zapoznanie się z opinią Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych,
  2. przyjęcie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie,
  3. ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej,
  4. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  5. przygotowanie kart do głosowania,
  6. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru ławnika,
  7. ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
  8. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2024-2027.
 9. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 10. Przedłożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań wraz z kartą monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2023.
 11. Przedłożenie sprawozdań komisji stałych Rady Gminy za rok 2023.
 12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 13. Zamknięcie LVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

    
                                    
                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Krzysztof Golec     

Materiały na sesje (archiwum zip)

Data opublikowania: 11:46, 14 marca 2024

Kategorie: Aktualności