Krasnystaw, dnia  19.06.2024 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.3.2024

 ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu III sesji IX kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 25 czerwca 2024 r. na godz. 12:30. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z II sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2023 rok”:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy Krasnystaw,
  2. przeprowadzenie debaty nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnystaw wotum zaufania.
 8. Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw.
  1. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2023,
   2. sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2023,
   3. informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2023.
  2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023,
  3. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 1/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
  4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
  5. przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za 2023 rok,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2023 instytucji kultury.
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wincentów gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Józefów gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
 11. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2023 rok”.
 12. Rozpatrzenie „Monitoringu z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnystaw na lata 2021-2025
 13. Rozpatrzenie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023 dla Gminy Krasnystaw.”
 14. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 16. Zamknięcie III sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec

projekty uchwał

Data opublikowania: 08:49, 21 czerwca 2024

Tagi:

Kategorie: Aktualności