herbugk mKrasnystaw, dnia  21.02.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.2.2022                                      

ZAWIADOMIENIE

  

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 1 marca 2022 r. na godz.10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

 Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIII uroczystej sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku,
w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Krasnystaw od Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na których wybudowano drogi o znaczeniu lokalnym w ramach inwestycji pn. „Budowy drogi ekspresowej S-17 Piaski-Hrebenne” część 3 na odcinku realizacyjnym nr 2: węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ”- bez węzła, o długości ok. 9,8 km znajdujących się na terenie Gminy Krasnystaw oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Białce gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Krupiec gmina Krasnystaw,
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Siennicy Nadolnej gmina Krasnystaw,
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Upcykling jako sposób na generowanie mniejszej ilości odpadów i tworzenie wartościowych produktów w kreatywny sposób”  w ramach Programu Erasmus+,
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w ramach Programu Erasmus+,
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasnystaw do stowarzyszenia działającego pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego,
w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw,
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Krasnystaw,
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych,
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnystaw na 2022 r.,
w sprawie powierzenia Spółce: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS -EKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Wincentowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej,
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022.

Przedłożenie sprawozdań komisji stałych Rady Gminy za rok 2021.
Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2021.
Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w 2021 roku.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.
Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”  w 2021 roku.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

     Przewodniczący Rady Gminy           /-/ Krzysztof Golec       

projekty uchwał XXXIV sesja (archiwum  .zip)  

Data opublikowania: 10:40, 23 lutego 2022

Kategorie: Wiadomości