Krasnystaw, dnia 22.04.2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy KrasnystawRG.0002.2.2021

   Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na  dzień 29 kwietnia 2021 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw”;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw;
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Duży gmina Krasnystaw;
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonych w Niemienicach gmina Krasnystaw, stanowiących własność gminy;
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krupe gm. Krasnystaw;
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży na terenie Gminy Krasnystaw i zwrotu części tej opłaty;
w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw;
w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.

Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2020 rok”.
Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krasnystaw na lata 2019-2021”.
Rozpatrzenie „Sprawozdania z rocznego planu realizacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnystaw za  2020 rok”.
Rozpatrzenie „Monitoringu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020”.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXIV  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Nadmieniam, iż w związku ze wzrostem zachorowań na COVID – 19, sesja odbędzie się bez udziału Sołtysów oraz bez publiczności.

 

Przewodniczący Rady Gminy         /-/ Krzysztof Golec    

Projekty uchwał    

Data opublikowania: 10:33, 22 kwietnia 2021

Kategorie: Wiadomości