kłos zboża, napis PIORN    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie uprzejmie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

   W dniu 3 marca 2023r. została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (https://dziennikustaw.aov.pl/DU/2023/412), której zapisy art. 145 uchylają w art. 15zzzzy: ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uchylone przepisy czasowo zawieszały ustawowe obowiązki dotyczące konieczności posiadania szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz okresowego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że w terminie dwóch miesięcy od opublikowania ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, tj. od dnia 4 maja 2023r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania stosownych uprawnień, w tym szkolenia z zakresu środków ochrony roślin do:

nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,
dokonywania zbycia środków ochrony roślin profesjonalnemu użytkownikowi,
dokonywania zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż użytkownik profesjonalny, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje,
wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,
świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

   Jednocześnie w tym samym terminie zostanie przywrócony obowiązek okresowego badania potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, którego badania wygasły lub wygasną przed dniem 4 maja 2023r. oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom.

Uzupełnienie kwalifikacji oraz przeprowadzenie badania sprzętu należy wykonać w jednostkach do tego uprawnionych.

Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:

prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

udostępniane są pod adresem http://piorin.aov.pl/srodki-ochrony-roslin/reiestry/.

Sankcje karne!

Nieuzupełnienie ww. wymogów, po dniu 4 maja 2023r. będzie podlegało karze grzywny.

Data opublikowania: 12:28, 14 kwietnia 2023

Kategorie: Wiadomości