strategiaRealizując art. 5a ust 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2021r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnystaw (Dz. U. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2559) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konsultacje projektu „Strategia terytorialna 2022-2030+”

 

Przedmiotem konsultacji będzie Strategia terytorialna 2022-2030+”;

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii Mieszkańców Gminy Krasnystaw .

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać w wersji papierowej, elektronicznej lub bezpośrednia do Urzędu Gminy Krasnystaw za pomocą formularza zgłaszania opinii i uwag, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia 74/2021 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 30 listopada 2021r.

Wypełnione formularze można składać:

drogą elektroniczną na adres e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 22-300 Krasnystaw ,

bezpośrednio do sekretariatu urzędu pokój nr 105 piętro I ,

Treść projektu w/w strategii i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.krasnystaw.ug.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka Konsultacje społeczne”) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania.

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2022 r. do godziny 14 30.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem całą Gminę Krasnystaw .

Załączniki:

„Strategia terytorialna 2022-2030+
Zarządzenie Nr 74/2021
Zalacznik-nr-1-do-Zarzadzenia-edycja
Obowiązek informacyjny

Data opublikowania: 08:28, 3 grudnia 2021

Kategorie: Wiadomości