Realizując art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259) oraz uchwałę Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnystaw (Dz. U. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2559) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konsultacje projektu „Strategia terytorialna 2022-2030+”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 24.01.2024 r.- 24.02.2024 r. i mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Gminy Krasnystaw.

Opinie i uwagi można zgłaszać w wersji papierowej, elektronicznej lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Krasnystaw za pomocą formularza zgłaszania opinii i uwag, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2024 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 15 stycznia 2024r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć w następujący sposób:

  1. Złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania, lub;
  2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, lub;
  3. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl.

Projekt „Strategia terytorialna 2022-2030+” wraz z formularzem opinii i uwag znajdują się:

  1. na stronie internetowej gminy:www.krasnystaw.ug.gov.pl (zakładka „Konsultacje”);
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka „Konsultacje społeczne”);
  3. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania.

Wypełnione formularze należy dostarczyć nie później niż do dnia 24 lutego 2024 r.

Raport
z przebiegu konsultacji dotyczących projektu „strategia terytorialna 2023-2030+”

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 07:43, 19 stycznia 2024

Kategorie: AktualnościKonsultacjeWiadomości