logo.herbugk wnsp 203Konsultacje społeczne„Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027z perspektywą do roku 2030”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn.”Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw w sprawie ww. dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustalono na okres od 30 kwietnia 2020 r. do 5 czerwca 2020 r.Dokument wraz z ankietą konsultacyjną opublikowano na stronie internetowej gminy Krasnystaw www.krasnystaw.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz wyłożony został w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4 w Biurze Obsługi Interesanta pok. 4 w dniachi godzinach urzędowania.

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:a) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw, pok. Nr 4,b) drogą listowną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, 22-300 Krasnystawul. M. Konopnickiej 4, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie Strategii”,c) drogą elektroniczną na adres: asmreczynska@gmail.com z oznaczeniem w temacie:„Konsultacje społeczne w sprawie Strategii”

Wyniki Konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy Krasnystaw/-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

Projekt strategii Formularz zgłaszania uwag

Data opublikowania: 11:14, 12 maja 2020

Kategorie: Wiadomości