herbugk mNa podstawie art. 6 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości w miejscowościach: Białka, Kol. Niemienice, Widniówka, Latyczów i Jaślików w zakresie posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych.

   Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888 ze. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw, przyjętym Uchwałą nr XVI/110/2016 Rady Gminy w Krasnymstawie z dnia 2 czerwca 2016 roku (Dz. U. Woj. Lub. 2016, poz. 2554 ze zm.), właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych. Właściciel nieruchomości powinien dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości w taki sposób, by jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż w raz w miesiącu, a nie rzadziej niż raz w roku.

   Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłat za usługi.

   Wobec powyższego właściciele nieruchomości zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

   Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy.

   W związku z powyższym, zobowiązuje się mieszkańców miejscowości: Białka, Kol. Niemienice, Widniówka, Latyczów i Jaślików do złożenia informacji według stosownego wzoru w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych w terminie do dnia 31.03.2022r. Informację należy składać w formie papierowej lub osobiście na adres: Urząd Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl. Wzór informacji dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw w zakładce aktualnych wiadomości pod adresem www.krasnystaw.ug.gov.pl oraz w jego siedzibie w pokoju nr 3.

   W przypadku wątpliwości co do treści złożonej informacji, Wójt Gminy Krasnystaw, wezwie do okazania dokumentów źródłowych, tj. umowy oraz dowodów uiszczenia opłat.

Wójt Gminy Krasnystaw    /- / Edyta Gajowiak – Powroźnik

INFORMACJA.docx

Data opublikowania: 12:16, 3 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości