Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.12.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LV sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 19 grudnia 2023 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad LV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie LV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  6. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026,
  7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2024,
  8. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Krasnystaw na rok 2024.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw na rok 2024.
 10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasnystaw na rok 2024.
 11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 12. Zamknięcie LV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec

Projekty uchwał (archiwum zip)

Data opublikowania: 10:17, 12 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności