Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Forma zapisu:Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13Kto udziela porad?Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).Dla kogo?Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

npp1

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,• nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji – w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:• prawa pracy;• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;• prawa cywilnego;• spraw karnych;• spraw administracyjnych;• ubezpieczenia społecznego;• spraw rodzinnych;• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Data opublikowania: 09:24, 26 maja 2021

Kategorie: Wiadomości