luwOBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 20 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 19 WOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznychna terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504) zarządza się, co następuje:§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzęrodzicielską lub opiekę.§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i w trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia(Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600).§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu. 

Wojewoda Lubelski / – / Lech Sprawka

Data opublikowania: 13:49, 27 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości