EFRR logo poziomo

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

   W wyniku instalacji kolektorów słonecznych budynki mieszkalne zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego – co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii. Równocześnie osiągnięty zostanie efekt ekologiczny – ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.

   Dzięki temu zmniejszą się koszty ogrzewania wody, co przełoży się na oszczędności w budżetach domowych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego w regionie.  ”

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowiskuDziałanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Data opublikowania: 11:37, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne