Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania, a także art. 49 ust. 12 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 z późn. zm.) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6.  mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Krasnystaw, – i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. informacje o wykształceniu. 

Do wniosku o powołanie na rzeczoznawcę dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 • sołtys,
 • izba rolnicza,
 • związek zawodowy rolników,
 • organizacja społeczno – zawodowa rolników, 
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Wnioski należy składać do 17.05.2024 r. w Urzędzie Gminy Krasnystaw w pokoju nr 105.

Osoba do kontaktu tel. 82 576 24 35 wew. 209 (pokój 209).

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę 16,25 KB
Oświadczenie 11,44 KB

Data opublikowania: 14:05, 25 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności