Ogłaszający konkurs: Gmina Krasnystaw 22-300 Krasnystaw ul. Konopnickiej 4 .

Podstawa prawna :

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Gmina Krasnystaw ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizujące zadania statutowe na terenie Gminy Krasnystaw , w celu wspólnej realizacji projektu w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego , Działanie 10.3 Kształcenie Ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Typ projektu: wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień , zainteresowań uczniów poza edukacja formalną. Nabór partnera jest prowadzony w celu wspólnej realizacji projektu w konkursie planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie: 15.02.2024 Informacja na temat harmonogramu naborów konkursu: https://rpo.lubelskie.pl/wiadomosci/nabory-konkursy/10-3-ksztalcenie-ogolne-1

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 02.02.2024 r. do 26.02.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją

„Konkurs na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego , Działanie 10.3 Kształcenie Ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Typ projektu: wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień , zainteresowań uczniów poza edukacja formalną.” osobiście lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Krasnystaw , 22-300 Krasnystaw ul. Konopnickiej 4 w terminie do 26.02.2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy Krasnystaw , 22-300 Krasnystaw ul. Konopnickiej 4 lub e-mail: wójt@krasnystaw.ug.gov.pl

Załącznik:

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Regulamin konkursu.pdf 80,15 KB
Ogloszenie.pdf 280,56 KB

Data opublikowania: 14:03, 2 lutego 2024

Tagi: , ,

Kategorie: Aktualności