EFRR logo poziomo

Cel nadrzędny projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw” – poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw i jakości życia mieszkańców.

Cele główny:– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnystaw.Cele szczegółowe:– poprawa stanu technicznego budynków gminnych wraz ze wzrostem wykorzystania OZE;– ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii produkowanej z OZE;– poprawa jakości świadczenia usług i użytkowania obiektów użyteczności publicznej;– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków;– dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego;– obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz poprawa walorów gminy.Zakres rzeczowy projektu jest związany z poprawą stanu infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej w gminie w gminie Krasnystaw oraz wzrost wykorzystanie OZE.Termomodernizacji podlegają budynki:a) Punktu Przedszkolnego w Stężycy Kolonia,b) Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy,c) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej,d) Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie,e) Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie,f) Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem.Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną na cele grzewcze, poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wzrośnie komfort ich użytkowania. Poprawi się standard świadczenia usług edukacyjnych i społecznych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny – ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.Całkowita wartość projektu: 6 678 750,16 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 896 560,52 zł.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznejw Gminie Krasnystaw”współfinansowany jest ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjnaDziałanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Data opublikowania: 11:41, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne