logoprwlue

W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 30.06.2014r. i potrwa do 19.06.2015r. Całkowita wartość projektu wynosi 428 037,02 zł., natomiast kwota dofinansowania wynosi 363 831,46 zł.(co stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych), w tym:– dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie – 330 577,26 zł., co stanowi 90,86 %kwoty dofinansowania,– dofinansowanie w formie dotacji celowej – 33 254,20 zł., co stanowi 9,14 % kwotydofinansowania,– wkład własny Gminy Krasnystaw – 64 205,56 zł., co stanowi 15% wydatkówkwalifikowanych.

Celem ogólnym projektu zrównoważony rozwój oraz efektywna promocja gospodarcza Gminy Krasnystaw.

Celami szczegółowymi projektu są:– stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych orazatrakcji turystycznych Gminy Krasnystaw,– dotarcie z ofertą promocyjną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanychinwestowaniem na terenie Lubelszczyzny oraz zwiedzaniem tego terenu, w tym GminyKrasnystaw,– wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, m.in. w branży usług turystycznychi biznesowych,– budowanie tożsamości lokalnej oraz integracja środowiska biznesowego na rzecz rozwojuzrównoważonego.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Gminy Krasnystaw i promocji naszego regionu.

Dane kontaktowe:1.Punkt InformacyjnyDepartament Regionalnego Programu OperacyjnegoUMWL w Lublinietel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

2. Punkt InformacyjnyLubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinietel.:0-81 46-23-831, 0-81 46-23-812e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Przydatne linki:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.htmlhttp://www.mrr.gov.plhttp://europa.eu/index_pl.htm

Data opublikowania: 11:19, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne