ugf

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Cel realizacji operacji: poprawa warunków życia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz lepsza dostępność mieszkańców do ośrodków usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 126033L o długości 0,934 km w msc. Krupiec i Wincentów.

Zakres operacji obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinkach od km 0+002,95do km 0+879,98 i od km 0+908,13 do km 0+965,40. Elementy robót do wykonania:1. roboty pomiarowe,2. prace rozbiórkowe,3. roboty ziemne,4. podbudowy,5. nawierzchnie,6. roboty brukarskie,7. elementy odwodnienia,8. roboty wykończeniowe,9. oznakowanie.

Ponadto zakres operacji obejmuje zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z umową przyznania pomocy całkowite koszty zadania wynoszą 1 484 684,12 zł, w tym kwota pomocy ze środków EFRROW w wysokości 943 503,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”Materiał opracowany przez Urząd Gminy KrasnystawInstytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data opublikowania: 11:13, 20 kwietnia 2021

Kategorie: Fundusze Unijne