sesj002Rada Gminy Krasnystaw udzieliła wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Decyzja zapadła jednogłośnie na sesji w czwartek 30 czerwca. Wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik ocenia 2021 rok jako przyzwoity pod względem finansowo-inwestycyjnym, ponieważ gmina ma kilkumilionową nadwyżkę operacyjną, coraz mniejsze zadłużenie i inwestycje na poziomie 5 milionów złotych.

– Nadwyżka operacyjna, która pokazuje jakie są możliwości inwestowania sięga 6 milionów 800 tysięcy złotych, a rok wcześniej wynosiła 2 miliony 150 tysięcy złotych. Z kolei zadłużenie z prawie 12 milionów 680 tysięcy złotych spadło do 10 milionów 900 tysięcy złotych – podkreśla wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Do najważniejszych zadań zalicza termomodernizację szkoły w Małochwieju Dużym za 1 milion 340 tysięcy złotych, w tym około 65 procent dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, przebudowę drogi w Krupcu wartą 1 milion 150 tysięcy złotych, współfinansowaną w ponad 60 procentach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz modernizację składowiska odpadów komunalnych w Wincentowie, na którą z własnego budżetu samorząd wydał 180 tysięcy złotych.

W 2021 roku Gmina Krasnystaw współfinansowała również wspólne inwestycje z samorządami – wojewódzkim i powiatowym. Ponad 700 tysięcy złotych przekazała na przebudowę drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi, a kolejne prawie 700 tysięcy złotych przeznaczyła na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Zastawie-Łany. Ponadto za około 90 tysięcy złotych samorząd gminny wyremontował we współpracy z wojskiem most w Latyczowie, a 220 tysięcy złotych wydał na doposażenie pracowni szkolnych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W tym drugim przypadku wszystkie środki pochodziły z budżetu państwa.

Plan dochodów na 2021 rok został wykonany w 113%, a wydatków – w 85%. Wyższe dochody były spowodowane tym, że pod koniec roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje, których nie zdążyła wykorzystać, a niższe wydatki to m.in. efekt opóźniających się procedur, związanych z planowanymi inwestycjami. – Chodzi o, niezależne od nas, kłopoty z przygotowaniem budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Wincentowie i Krupcu oraz dróg osiedlowych w Siennicy Nadolnej – wyjaśnia Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Podczas czwartkowej sesji radni zgodzili się również na zwiększenie o 400 tysięcy złotych wydatków na rewitalizację zabytkowej wieży w Krynicy. Dzięki tej decyzji gmina będzie mogła rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą robót, na które pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych PROW.

Ponadto podczas czwartkowej sesji radni przyjęli stanowisko, sprzeciwiające się proponowanym wariantom przebiegu linii kolejowej, prowadzącej przez gminę Krasnystaw do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Radni zwrócili uwagę m.in., że forsowany przebieg tras wpłynie negatywnie na strukturę gospodarstw rolnych, ingeruje w obszary o żyznych glebach, a także komplikuje prowadzenie działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom. Jednocześnie autorzy stanowiska podkreślają, że inwestycja budzi wśród mieszkańców duży niepokój, a ich opinie zaprezentowane podczas konsultacji nie zostały uwzględnione. Dlatego wzywają inwestora do ponownego przeanalizowania możliwości wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych przez samorząd gminy Krasnystaw, który jest akceptowany społecznie. Za przyjęciem stanowiska w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

W miniony poniedziałek mieszkańcy gminy wzięli udział w ogólnopolskim proteście przeciwko planom CPK w Warszawie, a na piątek 1 lipca o 17.00 zapowiadają podobny protest na drodze krajowej nr 17.

sesja001

sesj002

Data opublikowania: 11:30, 1 lipca 2022

Kategorie: Wiadomości