Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

   W debacie nad raportem głos mogą zabierać radni i mieszkańcy gminy. Osoba, która chciałaby zabrać głos, zobowiązana jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Najpóźniej można to uczynić w dniu poprzedzający dzień, na który zostanie zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany niniejszy raport.

  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15.

   Orientacyjny termin sesji Rady Gminy Krasnystaw, na której będzie rozpatrywany raport to początek lipca 2021 roku. Po zwołaniu sesji informacja o jej terminie zostanie podana do publicznej wiadomości.

   Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, Biuro Obsługi Interesantów (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 07:00 – 15:00, wtorek w godz. 8:00 – 16:00.

W załączeniu zamieszczamy:

projekt pisemnego zgłoszenia mieszkańca
Raport o stanie Gminy Krasnystaw za 2020 rok.

Data opublikowania: 12:42, 31 maja 2021

Kategorie: Wiadomości