Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.

Patronat Wójt Gminy Krasnystaw

 Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Krasnystaw, Sołectw i Stowarzyszeń.

1.Cele konkursu:

– Promocja walorów  i dorobku kulturalnego wsi polskiej.

 – Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz wieńca  jako głównego rekwizytu obchodów.

– Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z polską tradycją, który będzie reprezentował Gminę Krasnystaw podczas dożynek powiatowych.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

– Do konkursu można zgłaszać wieńce wykonane własnoręcznie przez Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwa, Stowarzyszenia i organizacje nieformalne

– Do wykonania wieńca mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty

uprawiane w regionie lubelskim.

– Wieńce powinny być przygotowane do przenoszenia.

– Zgłoszenia wieńca należy dokonać za pomocą karty zgłoszenia do dnia   08 sierpnia 2023r.

3.Zgłoszenia do udziału w konkursie

Kartę zgłoszenia można złożyć listownie na adres:

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Siennica Nadolna 15D

22-302 Siennica Nadolna

lub elektronicznie (wiadomość e-mail) kontakt@gck.p9.pl

W zgłoszeniu należy podać:

Wykonawcę wieńca wraz z danymi kontaktowymi

4. Kryteria oceny

Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania

– różnorodność użytych do wykonania wieńca  materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty i zioła

– walory estetyczne

– pomysłowość wykonania i prezentację wieńca przez grupę wieńcową

5.Komisja konkursowa

Oceny wieńców i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa

powołana przez  Gminne Centrum Kultury.

Z prac komisji konkursowej zostanie sporządzany protokół podpisany przez wszystkich jej członków.

7.Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników i ich postaci w publikacjach promocyjnych organizatorów, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym nakładzie oraz na stronach internetowych Gminnego  Centrum Kultury

Sporządzanie dokumentacji fotograficznej dowolną techniką, w tym utrwalenie

audiowizualne.

Karta zgłoszenia wieńca w załączeniu. Karta

Data opublikowania: 04:47, 10 lipca 2023

Kategorie: Wiadomości