Szanowni Państwo

Osoby, które otrzymały pomoc materialną – stypendium szkolne – w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, do 25 czerwca 2021 r. Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 13

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:
opłat za udział uczniów w zajęciach nauki języków obcych, logopedycznych
zakup programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
zakup komputerów, drukarek, papieru, i innych akcesoriów komputerowych,
zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów,
zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju apelowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę; (buty max. 2 pary na osobę)

stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:
opłat za bursę i internat,
opłat za obiady,
opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Data opublikowania: 11:52, 14 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości