Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

   Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

    Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie

  Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

   Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Informujemy, że Wnioskodawca w przypadku:

podania nieprawdziwych danych w Zgłoszeniu lokalizacji,
rezygnacji z usunięcia wyrobów zawierających azbest,
niepoinformowania Regionalnego Biura Projektu z zaistnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości objętej Zgłoszeniem lokalizacji, bądź powstania dodatkowych okoliczności mających wpływ na realizację zadania,

zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu związanych z realizacją Zgłoszeń lokalizacji, które powstały po terminie przekazania Wnioskodawcy informacji, iż jego Zgłoszenie lokalizacji zostało zakwalifikowane do wsparcia.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie lokalizacji  – załącznik nr 1 do Regulaminu  (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);
Oświadczenie o braku sprzeciwu – załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważne w przypadku demontażu eternitu z dachu), wymagany załącznik do zgłoszenia: Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.)
Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.),
Regulamin

Data opublikowania: 14:35, 2 lutego 2021

Kategorie: Wiadomości