log lgd

Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   W dniu 30 marca 2017 r. w Lubinie podpisano umowę przyznania pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska.

   Cel realizacji operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia w Domu Ludowym w Stężycy Nadwieprzańskiej.

   Realizacja operacji ma na celu stworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności społeczno – kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska. Przebudowa i wyposażenie budynku umożliwi mieszkańcom miejscowości lepszy dostęp do usług społeczno-kulturalnych. Uatrakcyjnienie oferty obiektu winno zapewnić poprawę jakości życia na terenach wiejskich i zapobiegać różnicom w dostępie do infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej pomiędzy obszarami wiejskimi a centrami miejskimi. Zakłada, się że podjęte działania w ujęciu długofalowym pozytywnie wpłyną na zmniejszenie tendencji migracyjnych z obszarów wiejskich. Realizacja projektu pozwoli na powołanie nowych form aktywności w dziedzinach rekreacji i kultury.  

   Zakres operacji obejmuje zakup wyposażenia oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym poniżej.

Zakup wyposażenia:

stół konferencyjny 18 szt.
krzesła 144 szt.
„piłkarzyki” 1 szt.
bilard 1 szt.

Roboty budowlane w zakresie:

branża sanitarna (wymiana ogrzewaczy gazowych),
roboty ogólnobudowlane,
branża elektryczna (oprawy oświetleniowe).

   Operacja została wybrana do realizacji na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – Lokalnej Strategi Rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”Materiał opracowany przez Urząd Gminy KrasnystawInstytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data opublikowania: 11:35, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne