log lgd

Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

   W dniu 30 marca 2017 r. w Lubinie podpisano umowę przyznania pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Wincentów”.

Cel realizacji operacji: poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury i wyposażenia w Domu Ludowym w Wincentowie.

   Realizacja operacji ma na celu stworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności społeczno – kulturalnej w miejscowości Wincentów. Przebudowa i wyposażenie budynku umożliwi mieszkańcom miejscowości lepszy dostęp do usług społeczno-kulturalnych. Uatrakcyjnienie oferty obiektu winno zapewnić poprawę jakości życia na terenach wiejskich i zapobiegać różnicom w dostępie do infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej pomiędzy obszarami wiejskimi a centrami miejskimi. Zakłada, się że podjęte działania w ujęciu długofalowym pozytywnie wpłyną na zmniejszenie tendencji migracyjnych z obszarów wiejskich. Realizacja projektu pozwoli na powołanie nowych form aktywności w dziedzinach rekreacji i kultury.  Stworzenie dogodnych warunków lokalowych wpłynie na zwiększenie dostępu do gminnej oferty społeczno – kulturalnej.

Zakres operacji obejmuje zakup wyposażenia oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym poniżej.

Zakup wyposażenia:

krzesła 50 szt.
szafa kuchenna na naczynia 1 szt.

Roboty budowlane w zakresie:

branża sanitarna (wymiana ogrzewaczy gazowych, montaż klimatyzatora),
roboty ogólnobudowlane (wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie posadzek, licowanie ścian płytkami, uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie, zadaszenie nad wejściem),
branża elektryczna (oprawy oświetleniowe).

   W ramach kosztów niekwalifikowanych planowane jest wykonanie utwardzenia kostką brukową obszaru przed wejściem głównym o budynku.

   Operacja została wybrana do realizacji na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru  – Lokalnej Strategi Rozwoju.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”Materiał opracowany przez Urząd Gminy KrasnystawInstytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data opublikowania: 11:33, 28 listopada 2019

Kategorie: Fundusze Unijne