Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1995r. na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dnia 29.12.1995r. Zajmuje powierzchnię ok. 35.488 ha, a wraz z otuliną 47.967 ha. Na terenie Gminy Krasnystaw SPK znajduje się w południowo-wschodniej części i obejmuje Lasy Lipina o powierzchni 248 ha, natomiast otulina parku obejmuje obszar 1.559 ha i spełnia rolę ochronną przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. SPK został utworzony w celu ochrony jednego z najciekawszych pod względem krajobrazowym subregionów wschodniej Polski tj. Działów Grabowieckich. Park charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Obok nizinnego krajobrazu dolin rzeki Wojsłwaki i Wolicy dominuje tutaj krajobraz wyżynny stanowiący najwyższą część Wyżyny Lubelskiej. Bardzo istotnym elementem krajobrazu są lasy, które zajmują ok. 21% powierzchni parku. Cechą charakterystyczną lasów tego regionu jest duży udział buka. Są to lasy grądowe.

W grądowym runie dominują rzadkie gatunki roślin / marzanka wonna, gajowiec żółty, dąbrówka rozłogowa i in./ Na dnie wąwozów występują fragmenty grądów wilgotnych i łęgów z jesionem, olszą czarna, klonem i jaworem. Na słonecznych zboczach wąwozów występują fragmenty świetlistych dębów. Inną cechą krajobrazu jest duży udział muraw kserotermicznych związanych z lessową pokrywą, urozmaiconą rzeźbą terenu i specyficznymi cechami klimatu. Występują tam ciepłolubne gatunki roślin / pszaniec różowy, driakiew żółtawa i inne /. Świat zwierząt w parku charakteryzuje się mniejszą różnorodnością w porównaniu z innymi parkami regionu. Wiąże się to z małym zróżnicowaniem zbiorowisk leśnych, niewielkim udziałem łąk, torfowisk i wód. W lasach parku występują dość rzadkie gatunki ptaków np.muchołówka mała i białoszyja, dzięcioł średni. Na nielicznych zbiornikach wodnych można spotkać m.in.perkozyrdzawoszyje, perkozki, błotniaki stawowe. Zagospodarowanie i wykorzystanie Parku odbywa się na zasadzie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych

Data opublikowania: 09:02, 23 października 2019

Kategorie: Przyroda