Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:– od września do grudnia 2021 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2021 r., a wypłata do 15 grudnia 2021 r.– od stycznia do czerwca 2022 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2022 r., a wypłata do 30 czerwca 2022 r.

Stypendia szkolne są udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Krasnystaw, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.Termin składania wniosków :od 1 do 15 września 2021 r. (środa), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2021 r.Miejsce składania wniosków Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw (parter- pok. 13) Urzędu Gminy Krasnystaw, w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4. Osoba do kontaktu: Beata Hartanowicz nr. Tel.: 82 576 14 32 Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2021 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 270,33 zł.Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Krasnystaw o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium.Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:a) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, e) zakupu komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Krasnystaw faktur lub rachunków.Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od 1 lipca br. do 25 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

ZASIŁEK SZKOLNY Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub wychowankowi ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Nie bierze się pod uwagę miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne. Wniosek o zasiłek szkolny, wraz z dokumentem potwierdzającym fakt wystąpienia zdarzenia losowego można składać w Urzędzie Gminy Krasnystaw w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium zasiłku udziela Pani Beata Hartanowicz tel.82 576 37 53.

WNIOSEK

 

 

Data opublikowania: 13:14, 2 września 2021

Kategorie: Wiadomości