logo

O projekcie

Projekt „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu 10 powiatów województwa lubelskiego: łęczyński, świdnicki, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, m. Zamość, hrubieszowski, chełmski, m. Chełm, włodawski. 

Oferujemy:

27 000,00 zł dotacji inwestycyjnej,
do 16 800,00 zł finansowego wsparcia pomostowego w miesięcznych transzach, średnio
1 400 zł, przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności,
szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia firmy,
doradztwo specjalistyczne dla utworzonych przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu od: 2020-04-01 do: 2022-06-30

Rekrutacja trwa! Zapraszamy do składania dokumentów.Szczegóły znajdują się na stronie:

https://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-dla-osob-ktore-planuja-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zapraszamy-do-zapoznania-sie-ze-szczegolami

Do udziału w projekcie zapraszamy:

kobiety w wieku powyżej 30 lat z terenu 10 powiatów województwa lubelskiego: łęczyński, świdnicki, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Zamość, hrubieszowski, chełmski, m. Chełm, włodawski,
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
pozostające bez pracy (w tym są zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS/CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Do projektu kwalifikowane będą:

kobiety bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo,
kobiety imigrantki (w tym osoby polskiego pochodzenia),
kobiety reemigrantki,
kobiety pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Kobiety wskazane w pkt b) – d) stanowią do 10 % uczestniczek projektu tj. maksymalnie 10 osób.

Kontakt

Biuro projektu:Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą w Lublinieul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Sylwia Grzelaktel.: 81 710-46-44 lub 81 710-46-30

e-mail: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl

Data opublikowania: 09:21, 4 września 2020

Kategorie: Wiadomości