logo pgw wody polskeiNa podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 6 do 27 listopada 2020 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projektem szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.Dokumenty oraz szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania uwag i wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-szostej-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-vi-akposk

Data opublikowania: 09:15, 24 listopada 2020

Kategorie: Wiadomości