Informuję, że od 1 lipca 2023 r. można składać w Urzędzie Gminy Krasnystaw wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa.

Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o otrzymanie świadczenia pieniężnego przez osoby, które pełniły lub pełnią funkcję sołtysa.

Zgodnie z ustawą dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dodatek ten przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 

pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

2)      uzyskała odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres zajmowania tego stanowiska  przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

            Wójt Gminy Krasnystaw wyda zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie posiadanych dokumentów.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Krasnystaw, Wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa można pobrać w Urzędzie Gminy Krasnystaw – Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Data opublikowania: 11:33, 3 lipca 2023

Kategorie: Wiadomości