Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.11.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam o zwołaniu LIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 28 listopada 2023 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024,
  4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” i upoważnienia Wójta do zawarcia Porozumienia,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krupiec gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  7. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat,
  8. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Stężycy Kolonii,
  9. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
  10. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  11. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  12. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  13. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Siennicy Nadolnej,
  14. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,
  15. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasnystaw do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 8. Rozpatrzenie informacji przedłożonej przez Wójta Gminy:
  1. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krasnystaw za rok szkolny 2022/2023.
 9. Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 11. Zamknięcie LIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec    

Projekty uchwał (archiwum skompresowane)

Data opublikowania: 13:11, 22 listopada 2023

Kategorie: Aktualności