Krasnystaw, dnia 09.07.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy KrasnystawRG.0002.4.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 22 lipca 2021 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4. Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Krasnystaw za 2020 rok”:
przedstawienie raportu o stanie gminy przez Wójta Gminy Krasnystaw,
przeprowadzenie debaty nad raportem,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasnystaw za 2020 rok.

Absolutorium dla Wójta Gminy Krasnystaw.
Rozpatrzenie:
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasnystaw za rok 2020,
sprawozdania finansowego gminy Krasnystaw za rok 2020
informacji o stanie mienia gminy Krasnystaw za rok 2020.

przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020,
przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 1/2021 z dnia 26 maja 2021 r..w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
przedstawienie opinii komisji stałych rady,
dyskusja,
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Krasnystaw z wykonania budżetu za rok 2020,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasnystaw z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 instytucji kultury.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnystaw na rok szkolny 2021/2022,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Informuję, że sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz „Raport o stanie Gminy Krasnystaw za rok 2020” w wersji elektronicznej przesłane zostaną na adres e-mail.

 

  

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Krzysztof Golec  

  Załącznik(archiwum zip)    

 

Data opublikowania: 13:25, 13 lipca 2021

Kategorie: Wiadomości