Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych.

Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się w szacunku do przyrody i rozumieniu jej praw oraz harmonijnego współistnienia. Zmieniajmy naszą rzeczywistość w ten sposób, aby dobro ogółu mieszkańców wynieść ponad problemy jednostek. Aby zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń.

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. poz.1045) w 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do […]

Zasiłek i Stypendium szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny to jest w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. O pomoc materialną w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych mogą się ubiegać: uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich […]

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w msc. Małochwiej Duży”

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału energii pochodzącej z OZE poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Małochwiej Duży. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe rezultaty projektu: – ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 353,30 GJ/rok, – ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 18,12 MW/h, – produkcja energii […]

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw

Cel nadrzędny projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw” – poprawa stanu środowiska oraz wzrost potencjałów rozwojowych Gminy Krasnystaw i jakości życia mieszkańców. Cele główny:– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnystaw.Cele szczegółowe:– poprawa stanu technicznego budynków gminnych wraz ze wzrostem wykorzystania OZE;– ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych […]

„Wiem kim jestem, wiem kim zostanę”

Projekt pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 12 Kształcenie, kwalifikacje i kompetencjeDziałanie 12.2 Kształcenie ogólne Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnegoi rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnychi pozaszkolnych dla 220 uczniów oraz […]

Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 415 szt. instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.    W wyniku instalacji kolektorów słonecznych budynki mieszkalne zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego – co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii. Równocześnie osiągnięty zostanie efekt ekologiczny – ograniczone zostanie zużycie surowców […]

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska

Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.    W dniu 30 marca 2017 r. w Lubinie podpisano umowę przyznania pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w […]

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Wincentów

  Operacja realizowana jest w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.    W dniu 30 marca 2017 r. w Lubinie podpisano umowę przyznania pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej […]

„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” – zakończenie realizacji

Zakończono realizację projektu pt.„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” Zakończyła się realizacja projektu pn.”Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II/Działania 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy.Projekt obejmował: 1. Zorganizowanie dwóch imprez „Święto Chleba” w 2014 roku oraz „Jarmark Podzamcze” w 2015 roku. Imprezy posłużyły właściwej prezentacji […]