Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

poniedziałek, 1 września 2014 r.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z póżn.zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póżn.zm.) Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2014r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie działającego na rzecz Powiatu Krasnostawskiego została wydana decyzja Nr: AB.6740.372.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie- Jaślików- Majdan Krzywski - Kolonia Krzywe od km 0+000 do km 5+769,68"-1 etap.

czytaj więcej ...

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

poniedziałek, 4 sierpnia 2014 r.

ngo plWójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2014 roku.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

poniedziałek, 25 sierpnia 2014 r.

logo pr wl ue

W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego

piątek, 1 sierpnia 2014 r.

1Gmina Krasnystaw informuje, iż w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” finansowanego w ramach środków Mechanizmu Norweskiego odbędą się trzy spotkania konsultacyjne w oparciu o metodę  planning for real .

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw na Powiatowym Święcie Plonów w Izbicy

wtorek, 19 sierpnia 2014 r.

DSC 0080W niedzielę 17 sierpnia 2014r. odbyło się Powiatowe Święto Plonów w Izbicy. Gminę Krasnystaw reprezentowali: z-ca wójta Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz delegacja sołectwa Małochwiej Mały.
W organizowanym konkursie wieńców dożynkowych prezentowano wieniec wykonany przez KGW i członków Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego, który otrzymał wyróżnienie.

Czytaj więcej...

XXXVI sesja Rady Gminy Krasnystaw

środa, 30 lipca 2014 r.

Uprzejmie zapraszam na  XXXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 5 sierpnia  2014 r. (wtorek) od godz. 1030 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203  II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

I Piknik Żniwny

wtorek, 12 sierpnia 2014 r.

piknik zniwny

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

poniedziałek, 28 lipca 2014 r.

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 24.07.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie działającego na rzecz Powiatu Krasnostawskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie- Jaślików- Majdan Krzywski - Kolonia Krzywe od km 0+000 do km 5+769,68"


Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u