XVII Sesja Rady Gminy Krasnystaw

XVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się dnia 14.08.2012r. o godz. 1030 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 (pok. 203 II p.).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.


4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
b/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
c/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości
Małochwiej Duży gm. Krasnystaw,
d/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości
Krupe gm. Krasnystaw,
e/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego
na realizację zadania pn „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 812
w msc. Krupe od km 141+ 840 do km 142+350 po stronie prawej oraz od km 142+070
do km 141+ 125 po stronie lewej ( łącznie 575)m”,
f/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw”,
g/ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krasnystaw.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u