XX sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

   Uprzejmie zapraszam na XX sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  29 listopada 2016 r. o godz. 10:00  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponuję następujący porządek  sesji:

 1. Otwarcie XX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XIX sesji  rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie  uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krupiec gm. Krasnystaw;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bzitem gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Widniówce Kolonii gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
  4. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Krasnystaw;
  6. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
  7. w sprawie dopłat do usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Krasnystaw;
  8. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  9. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej;
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
  11. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  12. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017;
  13. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2017;
  14. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Krasnystaw w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Rozpatrzenie informacji:
  1. o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.;
  2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.;
  3. o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. instytucji kultury.
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2015.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Informacje i komunikaty.
 13. Zamknięcie obrad XX  sesji Rady Gminy Krasnystaw.

/-/  Mirosław  Berbeć

Krasnystaw, dnia  21.11.2016 r.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u